Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za period 2022.-2025. godine, u okviru plana praćenja stanja i saradnje sa drugim akterima na unapređenju stanja ravnopravnosti spolova na području Unsko-sanskog kantona, uz podršku Misije OSCE u BiH, održao je danas u Bihaću tematsku sjednicu sa predstavnicima organizacija civilnog društva s ciljem definiranja prioriteta za djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova.

U fokusu diskusija su bili zapažanja rodne ne/ravnopravnosti u praksi nevladinih organizacija, kao i Izvještaj revizije učinka „Rodna ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama“, koju je proveo Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Učesnici ovog sastanka su se usaglasili oko ključnih prioriteta za djelovanje u oblasti ravnopravnosti spolova na Unsko-sanskom kantonu:

• Zagovaračke aktivnosti kod donosioca odluka s područja USK-a za donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji bi bio usklađen sa Istanbulskom konvencijom, a kojim bi prije svega bile definisane hitne, precizne i djelotvorne mjere za zaštitu žrtava nasilja i utvrđeni standardi za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća.

• Zagovaračke aktivnosti kod donosioca odluka s područja USK-a za usklađivanje Krivičnog zakona FBiH sa Istanbulskom konvencijom, posebno u smislu definisanja femicida kao posebnog krivičnog djela.

• Implementacija aktivnosti GAP-a vezano za donošenje Uredbe o procjeni uticaja propisa, posebno na ravnopravnost spolova.

• Zagovaranje za donošenje Gender akcionih planova u svim jedinicama lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona.

• Jačanje kapaciteta i koordinacije vladinog sektora sa civilnim društvom, kako bi u potpunosti preuzeli svoje uloge u pogledu unaprjeđenja stanja u oblasti ravnopravnosti spolova.

• Preventivan rad sa porodicama je prioritet za unapređenje rodne ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena žrtva nasilja je karika koja nedostaje, što je neophodno sistemski riješiti.