Na danas održanoj sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, utvrdila Nacrt Zakona o dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći te isti uputila Skupštini Unsko-sanske kantona na razmatranje, uz prijedlog da se isti razmatra po skraćenom postupku.

– Kako je 09.08. 2023. godine stupio na snagu Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim su utvrđeni osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, uključujući i besplatnu pravnu pomoć potrebno je uskladiti i Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći USK. Nadalje, Zavod za besplatnu pravnu pomoć Unsko- sanskog kantona zastupa tražitelje azila, izbjeglice, osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osobe u postupku protjerivanja, apatride, žrtve trgovinom ljudima, a u skladu sa obavezama koje BiH ima prema međunarodnim konvencijama gdje postoje već zaključeni sporazumi o istom, te žrtve nasilja tokom oružanog sukoba u BiH, opredijelili smo se da se isto utvrdi u odredbama predmetnog Zakona, obrazložio je Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave.

Članovi Vlade USK dali su saglasnost na tekst Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora izrečene u krivičnom postupku od strane sudova sa područja Unsko-sanskog kantona na razmatranje, koji će biti zaključen između Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa, Bihać i Vlade Unsko-sanskog kantona, a kojim bi se regulisalo pitanje plaćanja oškova izvršenja mjera pritvora za osobe koje su upućene ili se nalaze u Kazneno-popravnom vodu Bihać na izdržavanju mjere pritvora izrečene od nadležnih sudova sa područja Unsko- sanskog kantona.

Na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluke kojima su obavezani gradovi Bihać i Cazin i općina Velika Kladuša da izvrše povrat sredstava dodijeljenih za hitne intervencije u toku poplava u maju 2023, a za koja nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, kao i Općina Sanski Most da izvrši povrat sredstava koja su iskorištena za druge namjene. Usvojen je Izvještaj Grada Bihaća o utrošku dodijeljene novčane pomoći za saniranje šteta od poplava u decembru 2022. godine, u iznosu od 171.600,00 KM.
Vlada Unsko-sanskog kantona, na 16. sjednici,

imenovala je privremeni Nadzorni odbor Javne ustanove Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija te privremeni Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, na mandatni period od četiri godine, imenovan je mr. sci. Adis Hamzić, kriminalist.