Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za petak 31.marta 2017. godine sa početkom u 9 sati 8. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, a vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području Grada Bihaća u 2016.godini.

3. Prijedlog Programa rada i Finansijskog plana JU “Zavod za prostorno uređenje“Bihać za 2017.godinu sa:
a) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017.godinu
b) Prijedlogom Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2017.godinu
c) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu
d) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2017.godinu

4. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za socijalni rad „ Bihać za 2016.godinu

5. a) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog obora JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać
b) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
d) Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Radio – televizija Bihać“ d.o.o. Bihać