Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za utorak 20. marta 2018. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati zakazao je 20. sjednicu Gradskog vijeća Bihać
Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS20(10)/0,4 kw „Ceravci 1. nova“ Bihać

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana infrastrukturnog razvoja Grada Bihaća za 2018.godinu

3.a) Plan rada Gradonačelnika i Gradskog organa uprave Grada Bihaća za 2018.godinu
b) Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika za 2017.godinu

4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2017. godinu.

5. Konačni Izvještaj o procjenjenoj šteti nastaloj od prirodne nesreće „Jak vjetar“ na području grada Bihaća dana 11. i 12. 12. 2017.godine

6. Prijedlog dopunskog Rješenja o imenovanju članova Gradske izborne komisije Bihać

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2018.godinu

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Kulturni centar Bihać za 2018.godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Gradska galerija Bihać za 2018.godinu

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad Bihać za 2018.godinu

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda za obračun komunalne naknade za 2018.godinu

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Udruženju demobilisanih boraca USK-a „Patriote dolaze 92 – 95“