VIDEO: FRANJO JURIĆ otvoreno o obrazovnom sistemu u BiH i provođenje neophodnih reformi

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Trenutno oblast obrazovanja u BiH održava kompliciranu državnu strukturu naše države. Reforma obrazovanja u BiH je tema koja zaokuplja pažnju od završetka rata do danas. Osnovna težnja, bar deklarativno, svih onih koji su se aktivno ili manje aktivno uključivali u ovaj proces je formiranje sistema obrazovanja u skaldu s međunarodnim obavezama BiH. Reforma obrazovanja prihvaćena je kao ključna aktivnost za dugoročnu stabilnost BiH. Međutim, evidenatan je veliki politički utjecaj ne obrazovni sistem BiH, što se posebno očituje kroz imenovanje školskih odbora, direktora škola i samih prosvjetnih radnika.

Na temu obrazovni sistem u BiH i provođenje neophodnih reformi u odgojno-obrazovnom sistemu BiH razgovarali smo s Franjom Jurićem, profesorom u KŠC “Ivan Pavao II” u Bihaću. Profesor Jurić samtara da je osnovni cilj reformi u obrazovanju da djeca koja se obrazuju imaju korisnije i smislenije obrazovanje koje će biti usklađeno njihovoj razvojnoj dobi i interesima, svakodnevnom životu i da ih osposobi za savremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja. “Reforma obrazovanja treba ići u pravcu unaprijeđenja razvojnih potencijala odgojno-obrazovnih ustanova, izmjeni strukture osnovnog obrazovanja, podizanja kvalitete rada i društvenog ugleda prosvjetnih radnika, unapređenja kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnih ustanova, razvoju cjelovitog sustava podrške učenicima, osiguranju optimalnih uvijeta rada odgojno-obrazovnih ustanova te mora uvijek težiti ustroju takvog obrazovnog sustav koji će osigurati kvalitetu odgoja i obrazovanja u cjelini”- ističe profesor Jurić.