Vlada USK-a razrješila NO „JU Direkcija regionalnih cesta USK“

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Završena 4. po redu sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Između ostalog Vlada je razmatrala više materijala iz resora privrede.Pravilima JU „Direkcija reg. cesta USK“ je utvrđeno da za svoj rad predsjednik i članovi NO ove institucije odgovaraju Vladi Kantona i da su u obavezi da sprovode politiku aktuelne Vlade.

S obzirom da to u praksi ne funkcionira na tom principu, Vlada je danas donijela rješenje o razriješenju NO ove institucije i donijela rješenje o imenovanju privremenog NO za istu instituciju.

Ministarstvo privrede je pripremilo kvalitetnu i detaljnu informaciju o stanju potraživanja i naplate po zaključenim koncesionim ugovorima sa 30.06.2016 god. Informacija je danas usvojena. Ona sadrži podatke o broju zaključenih koncesionih ugovora, analitičke kartice svakog koncesionara, obim eksploatacije količina minimalne sirovine na području USK po lokalitetima i koncesionarima, ukupna potraživanja sa 30.06.2016. god. te potraživanja prenešena na konton sumnjiva i sporna potraživanja gdje je putem kantonalnog pravobranilaštva pokrenut tužbeni zahtjev za naplatu.

Zaključkom je zaduženo kantonalno pravobranilaštvo da pojača zakonom utvrđene mjere u cilju naplate koncesionih naknada koje su iz kategorije sumnjiva i sporna potraživanja kazao je ministar privrede, Asmir Crnkić.